ป้ายโฆษณา

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.4

หน่วยที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ศูนย์ที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพที่ 1.16  ตัวอย่างสมาร์ตการ์ด

ที่มา : http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2011/02/0-2010120724219SY.jpg

 

บริการนำเสนอแบบตามคำขอหรือออนดีมานด์ (on demand) เป็นการเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการ

ของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา เช่น การเลือกชมรายการโทรทัศน์ หรือฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ แทนการ

ติดตามดูรายการโทรทัศน์ หรือฟังจากรายการวิทยุ ตามตารางที่ทางสถานีกำหนดไว้ล่วงหน้า

การศึกษาออนดีมานด์ (education on demand) เป็นการเปิดเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ณ ที่ใด

เวลาใดก็ได้ แล้วเลือกวิชาเรียน บทเรียนได้ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของอีเลิร์นนิง (e-Learning)

การได้รับเทคโนโลยีมากเกินไป  การพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  โดยมี

รูปแบบที่หลากหลายทำให้น่าสนใจ และสะดวกในการเข้าถึง สิ่งเหล่านี้เป็นแรงดึงดูดให้บุคคลเกิดความลุ่มหลง

จนเกิดเป็นอาการติดเทคโนโลยี เช่น ติดการใช้โทรศัพท์มือถือ การถ่ายคลิป การเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

การส่งข้อความออนไลน์ การใช้อีเมล หรือการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรวมถึงการทำลาย

สัมพันธภาพทางสังคม เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานได้ ผู้ติดเทคโนโลยีมีอาการในลักษณะเดียว

กับผู้ติดสิ่งเสพติดอย่างการพนัน สุรา หรือยาเสพติด  เริ่มต้นจากการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

เพิ่มระดับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จนถึงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถหยุดการใช้งานเทคโนโลยีได้ เกิด

ความรู้สึกกระวนกระวายเมื่อลืมโทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในสถานที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ถึงแม้ว่าจะตระหนัก

ถึงผลที่ตามมาเป็นอย่างดีก็ตาม  ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรให้การเอาใจใส่ ติดตามการใช้เทคโนโลยีให้อยู่ใน

ขอบเขตที่เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ แทนการใช้เทคโนโลยี

ที่มากเกินไป

  


    
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack