ป้ายโฆษณา

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack


 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.4

หน่วยที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ศูนย์ที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 

2.1.3 โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (Device Driver )  เป็นโปรแกรมที่ช่วยใน

การติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้

2.1.4 โปรแกรมแปลภาษา  เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษา

คอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้  ตัวอย่างการแปลภาษา

เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  หมายถึง  ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์ เช่น เบสิก ( Basic ) ปาสคาล ( Pascal ) โคบอล ( Cobol ) ซี ( C ) ซีพลัสพลัส ( C++ ) และ

จาวา ( Java )  ดังภาพที่ 1.14

 

ภาพที่ 1.14  ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์


 


    
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack